Physics at Noon: צעצועים וקרני לייזר: ניסויים במכניקה סטטיסטית מודרנית

Prof. Yael Roichman

11 April 2021, 12:00 
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/96798751503 
Physics at Noon

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/96798751503

 

תקציר:

האם ניתן לייצר מנוע המתודלק באינפורמציה? האם ניתן לשפר תהליך חיפוש בעזרת אתחול חוזר ונשנה?
הקסם של מכניקה סטטיסטית היא האפשרות לחזות את ההתנהגות והתכונות המקרוסקופית של מערכת בהתבסס על האנרגיה המיקרוסקופית של מרכיביה. אולם, השיטה עובדת רק עבור מערכות בשיווי -משקל תרמי. 
לאורך השנים ובמיוחד בעשרים השנים האחרונות חלה התקדמות משמעותית, תיאורטית ברובה, לקראת הרחבת השיטה לתיאור של מערכות מחוץ לשיווי-משקל.
מכונות אינפורמציה ותהליכי אתחול הם דוגמאות למערכות בהן נעשה שימוש בתהליכי היזון חוזר כדי להוציא את המערכת משיווי משקל. בתנאים אלו ניתן לבחון מערכות מחוץ לשיווי משקל מעבר לגבולות התיאוריה הקיימת באופן ניסיוני ומבוקר.
בהרצאה אתאר כיצד אנו חוקרים תהליכים אלו בעזרת לכידה אופטית וצעצועים.

 

 

 

Tel Aviv University makes every effort to respect copyright. If you own copyright to the content contained here and / or the use of such content is in your opinion infringing, Contact us as soon as possible >>
Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Tel Aviv 6997801, Israel
UI/UX Basch_Interactive